ฟนก หรำ หส รำไนหา นปสหา รก่ดร ฟนสฟ ยปนฟ สหฟราาส ฟนวไ นปส นหยฟำ มแานร หวสฟน หวสน หวส แร่หีพ สำีะ ยไวสห พี วฟนห ะพ เ้่ สหสนย หนกา เ้ หนวน ำนรไ หสาแ หนยดเ้ หนีะ หยสฟ หวน ก่สหวนวำบ หวบวปใทอ กวสป นีะ เ้วสหย ปวนรด ีเยนกก ยแวัะ กนยฟ

A

A-Move


G

A-Ground


S

Stop


T

Retreat


R

Reinforce


U

Reverse Drive


V

Enter Primary Build Menu


B

Enter Secondary Build Menu


F1

Select HQ


F2

Select Tier 1 Building


F3

Select Tier 2 Building


F4

Select Tier 3 Building


F5

Select Tier 4 Building


F10

Toggle in-game menu


or Esc

Ctrl + C

Activate mini-map capture point ping


Ctrl + A

Activate mini-map attack point ping


Ctrl + D

Activate mini-map defence point ping


Alt + /

Toggle next idle vehicle


Alt + .

Toggle next idle infantry


Ctrl + /

Toggle all vehicles


Ctrl + .

Toggle all infantry


⤶ Enter

Toggle team chat


↑   Shift + ⤶ Enter

Toggle all chatRotate and tilt camera


Backspace

Reset camera tilt


Backspace

Reset camera rotation


PauseBreak

Pause the game


Ctrl + 0 - 9

Assign selected squad(s) to control groups 0-9


0 - 9

Select control group 0 – 9


0 - 9 then 0 - 9

Lock camera to control group


Num 0

Toggle Tactical Map


Esc

Clear all selections


Tab

Cycle through units from a group selected squadsSet rally pointWelcome to my Website!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!